ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Quý cổ đông xem thông tin về chương trình và văn bản liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo các đường dẫn dưới đây.

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Thông báo v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019.

– Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

– Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

– Tờ trình v.v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

– Tờ trình v.v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

– Tờ trình v.v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

– Tờ trình v.v xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019.

– Tờ trình v.v ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng QLBDTX KCHTĐS, các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

– Tờ trình v.v miễn nhiệm Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021.

– Tờ trình v.v bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021.

– Nghị quyết của HĐQT CTCP TTTHĐS Sài Gòn v.v thông qua các nội dung trình Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2019 tại phiên họp ngày 06/5/2019.

– Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP TTTH ĐS Sài Gòn về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019 tại phiên họp ngày 03/4/2019.

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP TTTH ĐS Sài Gòn về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2019; Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị Người lao động 2019.

– Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu).

Trân trọng!

Scroll to Top