ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Quý cổ đông xem thông tin về chương trình và văn bản liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo các đường dẫn dưới đây.

– Nghị quyết của HĐQT CTCP Thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn v.v thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại phiên họp ngày 08/5/2020.

– Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

– Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

– Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020.

– Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty 2019.

– Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát 2019 và kế hoạch 2020 của BKS.

– Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm tóan.

– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ 2019 và Kế hoạch 2020.

– Tờ trình chọn đơn vị kiểm tóan báo cáo tài chính năm 2020.

– Tờ trình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty 2019 và kế hoạch 2020.

– Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng QLBDTX KCHTĐS, các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị tài sản DN ghi trong BC tài chính gần nhất của Công ty.

– Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định KH đầu tư, mua sắm tài sản cố định 2020 của Công ty.

– Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

– Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

– Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

– Thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng!

Scroll to Top