ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Quý cổ đông xem thông tin về chương trình và văn bản liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo các đường dẫn dưới đây.

– Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

– Thông báo v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

– Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

– Nôi dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018.

– Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

– Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

– Tờ trình v.v thông qua BC tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

– Tờ trình v.v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

– Tờ trình v.v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

– Tờ trình v.v xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018.

– Tờ trình v.v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

– Tờ trình v.v bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

– NQ của HĐQT CTCP TTTH Đường sắt SG về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2018; Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và Hội nghị NLĐ 2018 tại phiên họp ngày 06/4/2018.

– Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu).

– Tờ trình v.v ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng quản lý BDTX KCHT ĐS, các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị tài sản DN ghi trong BC tài chính gần nhất của Công ty.

– Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

Trân trọng!

Scroll to Top