ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Quý cổ đông xem thông tin về chương trình và văn bản liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo các đường dẫn dưới đây.

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

– Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

– Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017.

– Nghị quyết 26 của HĐQT về việc trình ĐH đồng cổ đông 2017 và thời gian tổ chức ĐH.

– Quy chế tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2017.

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch SXKD 2017.

– Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016.

– Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và kế hoạch 2017.

– Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

– Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức.

– Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

– Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017.

– Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

– Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

– Thông báo tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

– Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Trân trọng!

Scroll to Top