Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023