Công bố thông tin v/v hủy hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023