Thông báo thay đổi nhân sự v/v bổ nhiệm lại ông Đàm Ngọc Mẫn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn