Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty v/v thế chấp tài sản của Bên thứ 3 làm biện pháp bảo đảm để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Chiểu tại phiên họp ngày 06 tháng 9 năm 2023