Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn tại phiên họp ngày 19/6/2023