Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn