Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2023 tại phiên họp ngày 10/4/2023