Công bố thông tin v/v xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Lê Đức Dũng