Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quý cổ đông vui lòng tải file tại đây! TB 163 Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2022