Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP TTTHĐS Sài Gòn.