BC kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đàm Ngọc Mẫn