Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín CN Trung tâm TP.HCM