Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT