Nghị quyết của HĐQT về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2020 tại phiên họp ngày 06/10/2020